Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reis- en bezorgkosten
Vraag naar onze bezorgkosten via het contactformulier.

I. Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Verhuurder: Lydison Verhuur- en Cateringservice, welke de verplichting heeft aanvaard tot het verhuren van en het leveren en/of uitvoeren van
zaken/diensten in de ruimste zin des woords.
– Huurder: hij die met Lydison Verhuur- en Cateringservice een overeenkomst heeft gesloten tot het huren van zaken en het leveren van diensten in de ruimste zin des woords.
– Huurovereenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door verhuurder toepasselijk zijn verklaard.
Voor alle aanbiedingen, gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door huurder andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor verhuurder niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen
van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt de huurder geacht verhuurders voorwaarden te hebben aanvaard. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden.

II. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn, indien en voor zover door verhuurder niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende welke de aanbiedingen haar binden, vrijblijvend. Niet bindend zijn alle gegevens welke genoemd worden in afbeeldingen, catalogi en verder gegevens door verhuurder verstrekt.

III. Overeenkomsten
Overeenkomsten betreffende de verhuur zaken en/of diensten komen tot stand nadat de door verhuurder gestuurde opdrachtbevestiging door huurder zijn ondertekend en retour gezonden aan verhuurder. Is deze bevestiging niet binnen 8 dagen getekend retour gezonden, dan wordt
de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen volgens de opdrachtbevestiging.

IV. Reserveren en annuleren
1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en de zaken voor huurder beschikbaar zijn vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en periode afneemt, is de huurder gehouden de huurprijs betrekking hebbend op de overeengekomen huurperiode te voldoen.
2. Onverminderd het voorgaande kan de huurder de reservering voor het tijdstip van de ter beschikking stelling van de gehuurde de zaken annuleren. De annulering dient schriftelijk te geschieden, huurder zal alsdan de navolgende vergoeding aan verhuurder verschuldigd
zijn.

Bij annulering binnen:
– 14 dagen voor de aanvang van huur der zaken 50% van de overeengekomen huurprijs;
– 10 dagen voor de aanvang van huur der zaken 60% van de overeengekomen huurprijs;
– 5 dagen voor de aanvang van huur der zaken 75% van de overeengekomen huurprijs;
– 3 dagen of later voor aanvang van huur der zaken 90% van de overeengekomen huurprijs.

V. Huurprijzen
1. Elke prijsopgave door opdrachtnemer gedaan is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief B.T.W. en/of eventueel transport.

VI. Leveringstermijn
Voor zover er termijnen zijn overeengekomen voor het ter beschikking stellen of bezorgen van het gehuurde aan huurder, dienen deze uitdrukkelijk vermeld te worden in de huurovereenkomst.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de opgegeven leveringstermijnen als indicatief te worden beschouwd. Verhuurder zal eerst na ingebrekestelling waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gegund, in verzuim kunnen zijn. Verhuurder behoudt zich daarbij het recht voor om een alternatief te leveren, geschikt voor de zelfde
doeleinden. Indien verhuurder toerekenbaar in verzuim is, is hij gehouden tot een forfaitaire schadeloosstelling van de huurder. De forfaitaire schadeloosstelling bestaat hieruit dat door de verhuurder te vergoeden schade maximaal de huurprijs van de afgesproken huurperiode
met een minimum van (één) € 1,– en een maximum van (honderd) € 100,– bedraagt.

VII. Controle van het gehuurde
Huurder dient het gehuurde voor ingebruikneming visueel controleren. Indien er gebreken en/of tekorten of andere klachten zijn, dient de huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Door ingebruikneming van het gehuurde komt de afwezigheid van tekorten en/of andere gebreken tussen partijen vast te staan.

VIII. Waarborgsom
Huurder is over het gehuurde een waarborgsom verschuldigd. De waarborgsom wordt vastgesteld naar evenredigheid van het gehuurde en de overeengekomen huurperiode. Indien huurder verlenging van de huurovereenkomst wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van
verlenging een nieuwe waarborgsom te voldoen. Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig voldoet kan verhuurder zonder rechterlijke tussenkomst de huurovereenkomst beëindigen, onverminderd het recht van verhuurder op de verschuldigde huursom. De waarborgsom wordt
door de verhuurder niet beschouwd als een vooruitbetaling op de huursom. Bij het eindigen van de huurovereenkomst kan verhuurder, de door huurder verschuldigde bedragen, verrekenen met de reeds ontvangen waarborgsom. Restitutie van de waarborgsom vindt eerst dan plaats, wanneer is komen vast te staan dat huurder aan al zijn verplichtingen terzake heeft voldaan.

IX. Verplichtingen van de huurder
De huurder verplicht zich het gehuurde correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de huurder de verplichting om:
1. Het gehuurde overeenkomstig de veiligheids- en bedieningsvoorschriften, welke hem bij levering van het gehuurde zijn overhandigd, te gebruiken voor zover van toepassing.
2. Het gehuurde slechts voor die doeleinden te gebruiken waarvoor het gehuurde is bestemd.
3. Het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder onder te verhuren, weder te verhuren en/of aan derden ter beschikking te stellen.
4. Huurder te vrijwaren van aanspraken van derden op het gehuurde.
5. Huurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
6. Geen veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.
7. Er voor zorg te dragen dat het gehuurde niet voor onbevoegden en/of ander derden toegankelijk is.
8. Het gehuurde na afloop van de huurperiode het gehuurde schoon en in goede staat aan verhuurder te retourneren.
9. Alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door huurder en/of derden te vergoeden aan verhuurder.

X. Schade en verlies
a. Schade aan het gehuurde zaken welke tijdens de huurperiode ontstaan, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan verhuurder te worden gemeld. De huurder verplicht zich de aan het gehuurde door zijn toedoen of omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan verhuurder te vergoeden tegen de dagwaarde, d.w.z. de huidige nieuwwaarde van het gehuurde
verminderd met de afschrijving op basis van de leeftijd van de gehuurde zaak. Daarnaast blijft huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door verhuurder geleden of nog te lijden schade.
b. Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door verhuurder reeds de dagwaarde aan de huurder is berekend en later alsnog door huurder worden gevonden en geretourneerd aan verhuurder, betaalt de huurder een bedrag gelijk het aantal dagen dat huurder de gehuurde zaken in zijn bezit heeft gehad. Dit bedrag wordt verrekend met de aan huurder
in rekening gebrachte kosten op basis van de dagwaarde van de zoekgeraakte zaken.
c. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van de verhuurde zaken, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde zaken, gezien het feit dat de huurder een plicht tot teruggave
heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval, of ingreep van een derde.

XI. Expertise
Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord, dat bij een door verhuurder geschat schadebedrag van € 500,– of meer, een expertise kan worden uitgevoerd door een door verhuurder aangewezen erkend onafhankelijk expertisebureau en dat bij een schade beneden
€ 500,– expertise wordt uitgevoerd door verhuurder. De door verhuurder gemaakte kosten, voor een expertise door een erkend onafhankelijk expertisebureau, ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en of reiniging der zaken, komen geheel voor rekening van de huurder indien blijkt dat de schade een gevolg is van een aan de huurder toerekenbare
tekortkoming. De aldus vastgestelde omvang van de schade geldt alsdan als tussen partijen vaststaand.

XII. Einde huurovereenkomst en retournering van de gehuurde zaken
1. Deze huurovereenkomst kan te allen tijde door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden met gelijktijdige terug bezorging van de gehuurde zaken bij verhuurder en door betaling van het verschuldigde huurbedrag voor de resterende huurperiode zoals overeengekomen in de huurovereenkomst.
De opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder kan slechts geschieden indien de huurder tekortschiet in de nakoming van deze huurovereenkomst, ingeval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele of bewindstelling, of de liquidatie van huurders onderneming, dan wel indien de huurder een natuurlijke persoon betreft, onverminderd verhuurders recht op vergoeding van schade. Ook wanneer de huurder daarbij zelf niet aanwezig is/was (bij retournering van de gehuurde zaken door een derde), is de controle door verhuurder bindend.
2. Bij het eindigen van de huurperiode dienen de gehuurde zaken, als waarin deze zijn verstrekt geheel gereinigd, weer ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien bij teruggaaf van de gehuurde zaken deze gebreken vertonen, beschadigd zijn dan wel in het geheel ontbreken, is verhuurder gerechtigd reinigings- en/of reparatie- en/of de
vervangingswaarde van de gehuurde zaken indien deze lager is, aan huurder in rekening te brengen.
3. Als de gehuurde zaken niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn aan verhuurder wordt geretourneerd, verkeert huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is alsdan schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd, welke bestaat uit twee maal de huurprijs
voor iedere dag dat de huurder nalaat om de gehuurde zaken na het verstrijken van genoemde huurtermijn aan verhuurder te retourneren, met als maximum de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
4. Huurder kan nimmer eigenaar van de gehuurde zaken worden. Indien de huurder de gehuurde zaken, om welke reden dan ook niet aan verhuurder terugbrengt of terug laat bezorgen, dient de huurder aan verhuurder de vervangingswaarde van de gehuurde zaken te voldoen, onverminderd verhuurders recht op betaling van de huursom en/of eventuele
schadevergoeding.

XIII. Betaling en zekerheidsstelling
1. Huurder verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting en/of verrekening voor betaling zorg te dragen, dan wel bij retournering van de gehuurde zaken contant het verschuldigde inclusief BTW te voldoen. Aan klachten omtrent gebreken van gehuurde zaken kan de huurder geen recht ontlenen om de betalingen op te schorten
of om de nakoming van enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op (huur) van andere en/of diensten, noch geven klachten huurder recht op verrekening of schuldvergelijking met de voorafgaande, de bestreden of volgende huur van zaken.
2. Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden, heeft verhuurder het recht om zonder verdere sommatie of ingebrekestelling, een rente te vorderen van 1% per maand.
3. Indien huurder met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens verhuurder in gebreke is heeft verhuurder het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd verhuurders recht op
onmiddellijke betaling van voor huurder gereserveerde huurzaken en onverminderd het recht van verhuurder om deze ontstane schade op huurder te verhalen.
4. Verhuurder heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, zekerheid voor betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van verhuurder is verschaft, de levering van gehuurde zaken op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd zijn recht om de hierdoor voor verhuurder
ontstane schade op huurder te verhalen. De huurprijs van de gehuurde zaken welke reeds is geleverd dan wel voor huurder zijn gereserveerd, worden alsdan terstond opeisbaar.
5. In geval van wanbetaling is huurder gehouden aan verhuurder naast de hoofdsom een rente te vergoeden alsmede alle incassokosten, die door niet (tijdige) betaling zijn of worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, waarin verhuurder
zich ten behoeve van de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden nu reeds vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,–. Uit het enkele feit dat, verhuurder zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

XIV. Overmacht
Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden waaronder begrepen elk overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in redelijkheid nakoming, althans tijdige nakoming, van verhuurders verplichtingen niet kan worden verlangd. Onder overmacht wordt o.m. verstaan:
gebrek aan bedrijfsmiddelen/zaken bij verhuurder, fabrieksvervoersstoringen van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek aan personeel, belemmeringen ten gevolge van abnormale weersomstandigheden, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of oorlog, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatorische aard.

XV. Aansprakelijkheid
1. Verhuurder is in geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, slecht gehouden tot kosteloos aanvullen van het ontbrekende, respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende
gebleken geleverde diensten, zodra hem dit redelijkerwijze mogelijk is. In geval de huurder ondanks bedoelde hernieuwde prestatie schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal verhuurder maximaal aansprakelijk kunnen zijn voor schade tot een bedrag gelijk 25% van de aan huurder voor de geleverde zaken en/of diensten in
rekening gebrachte prijs.
2. Huurder vrijwaart verhuurder volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet-) nakoming door verhuurder van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met huurder.
3. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen die door huurder zijn gesteld en die hem door verhuurder schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen die door huurder worden of zijn gesteld.

XVI. Afwijkende bedingen
Indien bij de huur van bepaalde zaken van verhuurder afkomstig bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen prevaleren deze bijzondere voorwaarden voor zover zij betrekking hebben op die bepaalde zaken indien strijd met de onderhavige algemene bepalingen zou ontstaan, met
dien verstande dat deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding behouden.

XVII. Geschillen
Alle geschillen, daaronder tevens begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen huurder en verhuurder mochten ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en/of huurovereenkomst of van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien,
worden beslecht door de bevoegde rechter.

XVIII.Toepasselijk recht:
Alle huurovereenkomsten en/of orders/opdrachten die daarmee samenhangen, worden beheerst door het Nederland Recht.

XIX. Nietigheid
Het feit dat één of meer van de onderhavige voorwaarden ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing (ver)nietig(d) zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.

XX. Inwerkingtreding
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 15 december 2004 en zijn van kracht vanaf genoemde datum.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN LYDISON VERHUUR- EN CATERINGSERVICE